تم عکس تابستانی کودک محمدعلی زاهدی

محمدعلی کوشولو امروز به دنیا اومدی و من خیلی خوشحالم از این بابت ... وقتی لپای داغو گرمتو گذاشتن رو صورتم و با تمام وجودم حست کردم دنیارو بهم دادن و اون لحطه رو حاضر نبودم با هیچ چیز تو دنیا عوض کنم ...خوش اومدی کوچولوی من

تم عکس تابستانی کودک آرشیدارضایی

لحظه لحظه خاطرات دوست دارم اولین باری که بغلش گرفتم و انگار بهترین حس دنیا را داشتم پدر شم از خوشحالی اشک میری