دو ماهگی نوزاد نفس چشمه

اولین ۱۳بدر نفس خانومم.❤🥰

عکس سیزده بدر آرازشب تاب

الان یکماهه که تو اومدی و شدی همه دنیای منو و بابات آرازم.

متولد شدن نوزاد مهرسام اسناوندی

من به دنیا اومدم و شدم قشنگ ترین اتفاق زندگی مامان و بابا ❤️