هفت ماهگی نوزاد دیار عربشاهی

اولین و زیباترین عید پسر کوچولوی..باورم نمیشه پارسال این موقع ها چقد به اینکه کی میای و چه شکلی هستی فکر میکردم ..خداروشکر میکنم که سالم و سلامت کنارمی