بیست و دو ماهگی کودک ریحانه موقاری

ماهگردت مبارک دخترگلم

بیست و دو ماهگی کودک نفس قیومی

زیباترین گل خدا .نفس زندگیم .خوشبوترین گل هستی. عاشقتم مامانی

بیست و دو ماهگی کودک علیرضا اسدی

تولد دایی جونی

بیست و دو ماهگی کودک یسنا میرزایی

روزت مبارک دخترم.

تم عکس پاییزی نوزاد میترا زارع

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

بارداری سبحان اقا محمدی

بیست و دو ماهگی کودک رونیکا خادم حقیقت

و امروز دوباره متولد می شوی و شمع ها ، که سهم توست از زندگی و ستاره هائی که به میهمانی آمده اند و شکوفه هائی که دوباره خواهند شکفت و عطری که نصیب پروانه هاست و تو سهم من از تمام زندگی رونیکای عزیزم تولدت مبارک