تن‌ پوش دندونی ویهان ستاری

دندونی ویهان جون با تن پوش خوشگل چند ماهمه??

ده ماهگی نوزاد جانان خدائی

عشق مامان، بذار بهت بگم که تو الان توی شیرین ترین روزهای زندگیت هستی! ده ماهگی! تپل شدی و اون چند تا برنجک ریز روی لثه پایینیت خنده هات رو هزار برابر شیرین تر نموده.