تم عکس پاییزی نوزاد علی رکنی فر

پسرم قند عسلم علی جان با اومدنت دنیای ما رو بهشت کردی عزیزم

تم عکس پاییزی نوزاد محمدهادی نصیری

باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازی های راه مدرسه...

دو ماهگی نوزاد سورن باقري

اينجا هم هنوز خونه ماماني بوديم..خاله مهسا باز ازت عكس انداخت..همه جامداديش رو خالي كرديم و واست تزيين اول مهر كرديم واس عكس دوماهگيت كلوچه من

عکس نوزاد با برادر سبحان اقا محمدی