فندق-مامان مهراد

@itsmehradبیاین تو پیجم کلی عکس و استوری خوشگل دارم

١۰۰روزگی مهراد

دل بندم ۱۰۰ روزگیت مبارک این عکس و تاخیرگذاشتم دوستت دارم عزیزترازجانم

پسرکوچولو مهراد

اولین چهارشنبه سوریت مبارک عزیزدلمممم

روزاول-زندگی-جدید مهراد

اینم از اولین عکسهات روز بدنیا اومدنت توی بیمارستان