تم عکس زمستانی نوزاد البرز صادقی

اولین زمستان من...☃️🐧 چونکه سه ماهه شدم...👶🏻❄

سه-ماهگیت-مبارک دايان دادكى

پسر قشنگم ،دایان شجاع و قهرمانم، مامان عاشقته بی حد و اندازه دوست داره از وقتی به دنیا آمدی نور شادی رو به خونمون آوردی مرد کوچک من .