تم عکس زمستانی نوزاد البرز صادقی

اولین زمستان من...☃️? چونکه سه ماهه شدم...??❄

یک-ماهگی-گل-پسرم دايان دادكى

پسر قشنگم ،دایان شجاع و قهرمانم، مامان عاشقته بی حد و اندازه دوست داره از وقتی به دنیا آمدی نور شادی رو به خونمون آوردی مرد کوچک من .