کودک-آشپز نیلا

ننه نقلیم😍🤍

اولین-غذا-خوردن شاهرخ

غذاخور شدن نفس مامان😍😍😍😍البته عکس با تاخیر گرفته شده

هشتگ-عکاسی selin

سرآشپزکوچولوی من 👩‍🍳 ب وقت هشت‌ماهگی🍓 فندق مامان🌰 سلین♥️🧿