سهماهگی Ariya

اولین سفر گل پسر آریا به ساحل بندر انزلی بودن ۳ ماهگی 🧿

لپ-قشنگ-من Ariya

اولین سفر گل پسر آریا به ساحل بندر انزلی بودن ۳ ماهگی 🧿

لپ-قشنگ-من نلین

۱۴روزگی

لپ-قشنگ-من کیان

۹ماهگی کیان با گاه شمار چندماهمه

شادی شادی ارشادی

مامان بزرگم ، ینی مامان بابام ، که مامان صدیقه بهش میگم میخواست منو تا از بیمارستان آوردن خونه ببره حموم بشوره ولی ازونجایی که بابابزرگم ینی بابای مامانم ، که بهش میگم باباحسن ، دکتر هست نذاشتن منو ببرن حموم و گفتن روز هفتم نافش میوفته بعد ببرید حموم چون الان ببرید یهو عفونت می‌کنه ، خلاصه روز هفتم فرا رسید ناف ما افتاد ... مامان اکرم و باباحسن دوتایی منو بردن و شستن ، شدم دسته ی گل ...?

لپ-قشنگ-من محمدرسا

لپ قشنگ ...????