اولین-چهارشنبه-سوری سیدرضا میرعبدالهی

اولین چهارشنبه سوری پسرم

چهارشنبه-سوری آرتان حامدی

اولین چهارشنبه سوری من??????❤?

ایده روشان

چشمهایت … چهارشنبه‌ سوری آخر سالند تمام دوستت دارم هایم میان فشفشه ها گم می شود و تمام بوسه هایم دود چشمهایت آتشی به پا کرده است تا واژه واژه برایت خاکستر شوم   ?اولین چهارشنبه سوریت مبارک?