به-وقت-گلاب-گیری-با-نلین-زیبا نلین

دخترم زیبای من تو از گل هم گل تری و زیباتر 🌸🌸🌸🌷🌷🌷 تورو قد۷آسمون و ۷دریا دوست دارم