عید غدیر امیرعلی

اولین عید غدیر امیرعلی جان، با خط زیبای عمو جانش

عید غدیر امیرعلی

عیدغدیر مبارک

چهار ماهگی نوزاد آمین شاهی

پسرم یک جان چه بُوَد تو صد جان منی ??❤️ همه زندگیم به قربونت پسر نازم آقا آمین???

اولین خنده نوزاد آمین شاهی

پسرم تو بی شک یکی از زیباترین خلقت های خدایی??❤️

سیزده ماهگی کودک آرمین مهدیان

خوشکل مامان که جان و نفسم به او وصله ممنونم آرمین جونم که در همه اعیاد و شادی ها تو رو دارم ..عید همگی مبارک ?