بارداری برسام

ضربان قلبت به هر دومون یه حس خیلی خوبی بهمون داد. و متوجه شدیم یه دونه هستی و دکتر گفت اندازه یه لوبیا هستی کوچولوی من 11/01/1401 چهارشنبه ساعت 12

دوماهگی-بارداری امیرعلی عارفی

😍👼تو بهترین خبر سال بودی روز تولد امام زمان بود رفتم سونو و فهمیدم یه لوبیا کوچولو تو دلمه و از خوشحالی اشک شوق میریختم و به همه زنگ زدم 😁🥰❤️