درک زبان

سیل کلماتی که کودک از ابتدای تولد تا به حال شنیده در حال تاثیرگذاری است، با وجود اینکه درک او از کلمات هنوز پایین است توانایی استفاده از آنها را پیدا می‌کند. صداهای که از خود تولید می کند، تبدیل به کلمات نامفهوم می‌شوند و سعی می‌کند به کلمات، عبارات و جملات واقعی نزدیک تر شود. او فکر می‌کند که چیزی می‌گوید، پس پاسخ او را بدهید.

کودک هنوز برای درک گفته‌ها بر اساس لحن گفتار تاکید بیشتری دارد. او می‌تواند احساس خرسندی شما را در کلمات تشخیص دهد. وقتی در حال آماده کردن شام، رانندگی یا لباس پوشیدن هستید با او بیشتر حرف بزنید تا بیشتر برقراری ارتباط را یاد بگیرد.


فقط بگویید نه!

کودک متوجه کلمه نه می‌شود، با وجود اینکه هنوز از آن اطاعت نمی‌کند. برای مثال انتظار می‌رود که پس از نه گفتن به انجام یک کار آن را مجدداً تکرار کند. بهتر است کمتر از نه استفاده کنید و پس از گفتن این کلمه او را از صحنه جرم دور کرده و به فعالیت جدیدی مشغول کنید.

به خاطر داشته باشید، نوزاد شما منحصر بفرد است

تمام نوزادان خاص هستند و لازم است که به آنها به عنوان پدیده‌هایی جداگانه نگاه کرد. نمودار  رشد نشان می‌دهد که نوازد شما پتانسیل کامل شدن را دارد. اگر نوزاد شما هنوز رشد نکرده، این را به خاطر داشته باشید که شاید آنها به زمان بیشتری برای رسیدن به سطح نمودار رشد  نیاز دارند. اگر سوالی در مورد رشد نوزاد دارید از مسئولان بهداشت بپرسید.