رشد استقلال فیزیکی

تنها پس از گذشته چند هفته از تولد نوزاد او دیگر یک نوزاد ناتوان نخواهد بود که برای تمام کارهایش به شما نیاز داشت. البته هنوز به مراقبت و حمایت نیاز دارد اما می‌تواند به تنهایی بایستد، خم شود و چمباتمه بزند.

کودک در حالی که دستش را گرفته‌اید کمی با شما راه می آید و سپس دست را رها می‌کند یا اینکه سعی می‌کند خودش لباس هایش را بپوشد. در این زمان او فنجان را با دست های کوچک خود گرفته و به راحتی بدون کمک شما می‌نوشد و ممکن است تمام غذای را خودش به تنهایی بخورد.


کثیف کاری‌ها

وقتی بتواند از فنجان بنوشد، کثیف کاری‌ها شروع می‌شود، او پس از خوردن تمام ظرف را برمی گرداند.

او اشیا را پرتاب می‌کند تا شما بردارید. اگر از این بازی خسته شدید، چند دقیقه‌ای شی را از جلو چشم او دور کرده و حواس او را با بازی دیگری مانند دالی موشه پرت کند.


به خاطر داشته باشید، نوزاد شما منحصر بفرد است

تمام نوزادان خاص هستند و لازم است که به آنها به عنوان پدیده‌هایی جداگانه نگاه کرد. نمودار  رشد نشان می‌دهد که نوازد شما پتانسیل کامل شدن را دارد. اگر نوزاد شما هنوز رشد نکرده، این را به خاطر داشته باشید که شاید آنها به زمان بیشتری برای رسیدن به سطح نمودار رشد  نیاز دارند. اگر سوالی در مورد رشد نوزاد دارید از مسئولان بهداشت بپرسید.